Giấc mơ Duy Tân

Những Chân trời Khát vọng

Những chân trời khát vọng là tập hồi ký dày hơn 470 trang của 30 tác giả, viết về phong trào đấu tranh đô thị chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn từ đầu những năm sáu mươi đến ngày đất nước thống nhất 1975.