Giấc mơ Duy Tân

Từ văn học, văn hóa vùng đến giá trị văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin

Nghiên cứu văn học, văn hóa vùng hôm nay có giá đặc biệt đối với khẳng định giá trị của bản sắc văn hóa Việt. Chúng ta đang đứng trước bối cảnh hội nhập, đang sống trong một thế giới...